Alle pedagogische medewerkers werken vanuit de visie van LoGé in huis. Zij zorgen voor een fijne sfeer op de groep waarbij kinderen veiligheid en geborgenheid geboden wordt. Alle medewerkers zijn voorzien van een goede en passende opleiding op MBO 3/4-niveau en in het bezit van een kinderEHBO- en BHV-diploma. Wij gebruiken ons pedagogisch beleidsplan als leidraad waarbij werkzame protocollen op elke groep aanwezig zijn voor de uitvoering van onze visie. Het werkplan zorgt voor structuur in de dagindeling, deze volgen wij zo goed mogelijk (zie ook ‘hoe werken wij’).

Wij voeren regelmatig teamoverleg met elkaar en zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de kinderopvang. Kleinschaligheid voor de medewerkers betekent in de praktijk veel onderling overleg en afstemming over de uitvoering van de taken. Zo borgen wij dat LoGé in huis een professionele, maar bovenal een gezellige en prettige kinderopvang is en blijft. Een opvang waar kinderen met veel plezier naar toe gaan en waar de ouders met een gerust hart hun kinderen kunnen achterlaten.

De inspectierapporten van de GGD bevestigen de goede pedagogische kwaliteit die wij met onze werkwijze in de kinderopvang bieden.

Missie

Logé in huis biedt kwalitatief goede kinderopvang aan kinderen van 0 t/m 13 jaar in een veilige en uitdagende leer- en leefomgeving.

LoGé wil tegemoetkomen aan de steeds groter wordende behoefte in de maatschappij om te zorgen voor verbinding tussen mensen. Wij doen dit door jonge kinderen en ouderen met elkaar in contact te brengen. Daardoor wordt de (pedagogische) ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd en de levensvreugde van ouderen vergroot. De locatie aan de Vijverlaan in het verzorgingshuis ‘Huis in de Wei’ voldoet aan helemaal bovenstaande uitgangspunten. De tweede locatie aan de Willaerlaan is zo dicht gelegen bij de locatie aan de Vijverlaan, dat ook de kinderen die hier verblijven regelmatig in contact komen met de ouderen in het verzorgingshuis. In overleg met ouders/verzorgers kan het voorkomen dat kinderen die geplaatst zijn op de locatie Vijverlaan deels aanwezig zijn op locatie Willaerlaan, dit om de groepscohesie te bewaken. De twee locaties zijn nauw met elkaar verweven.

Visie

Wij spelen in op de behoeftes van elk individueel kind, zo creëren wij een kinderopvang waar een kind zich snel op zijn/haar plek voelt. Een huiselijke en gezellige opvang met een persoonlijk karakter waarbij respect voor jezelf en anderen de belangrijkste leidraad is in de omgang met elkaar.

Om deze visie te bereiken heeft Logé in huis de volgende pedagogische doelen:

  • kinderen een gevoel geven van emotionele veiligheid
  • kinderen gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • kinderen gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • kinderen de kans geven om zich de ‘waarden en normen’ van de cultuur in onze samenleving eigen te maken

Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf en aangesloten bij Calibris, deze organisatie is o.a. verantwoordelijk voor het vaststellen van de kwalificaties voor opleidingen in de sector Zorg en Welzijn. In samenwerking met vmbo- en mbo-scholen bieden wij stageplekken aan, zowel orienterend als beroepsopleidend. Onder begeleiding van de leidsters voeren stagiaires opdrachten uit. Bijvoorbeeld een ‘1-op-1’ werkje aan tafel maken of een kindje uit school halen. Een stagiaire komt om te leren en is dus nooit in de plaats van een pedagogisch medewerker aanwezig, zij is boventallig op een groep. Wij zetten onze stagiaires flexibel in op beide locaties. Voordat een stagiaire bij ons start moeten wij een verklaring van goed gedrag in bezit hebben, dit geldt echter niet voor leerlingen uit het vmbo die komen voor een zogenaamde maatschappelijke of oriënterende stage.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Vanaf 1 januari 2020 is de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach verplicht in de kinderopvang volgens de wet IKK. Op LoGé in huis wordt deze functie sinds 2018 door 1 persoon uitgevoerd. Voor de inzet houden wij ons aan de wettelijke afspraken die gelden voor twee locaties. De taken zijn als volgt:

Pedagogisch beleidsmedewerker
De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid, in samenspraak met de eigenaren en het team van pedagogisch medewerkers. Het pedagogisch beleid is breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het beleid raakt aan alledaagse pedagogische praktijk. De pedagogisch beleidsmedewerker heeft dus ook de taak bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

Pedagogisch coach
Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch beleidsmedewerker als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks bij haar coaching, ook pedagogisch medewerkers met flexibele inzet.

Ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en -coach is gebaseerd op het aantal locaties en fte pedagogische medewerkers in dienst per 1 januari 2020. LoGé in huis heeft vier locaties (twee maal kdv en twee maal bso) en dus inzet van 200 uur voor de pedagogisch beleidsmedewerker. Het totaal aantal uren coaching is gebaseerd op het aantal fte, 5.8. Dit komt neer op 58 uur op jaarbasis.