Wij werken met minimaal één vaste pedagogisch medewerker op de groep. Ouders krijgen hierdoor een vertrouwensband met hen wat ten goede komt aan ieder kind. Persoonlijke communicatie vinden wij van groot belang om zoveel mogelijk samen met de ouders vorm te geven aan de ontwikkeling van hun kind. Ouders komen alleen voor de opvang van hun kind bij LoGé in huis, zij hebben dan ook geen verplichtingen zoals meewerken aan een schoonmaakavond, doen van kleine reparaties, tuinonderhoud of iets dergelijks.

Jaarlijks organiseren wij een ouderavond met als doel informatie en ervaringen uit te wisselen. Zowel tussen ouders onderling als met de pedagogisch medewerkers. De inhoud van de ouderavond wordt bepaald aan de hand van een thema. Voorbeelden van thema’s zijn ‘Positief opvoeden’ of ‘Kinder EHBO’.

Onze nieuwsbrief komt in principe vier keer per jaar uit. Alle zakelijke informatie die ouders kunnen gebruiken met betrekking tot onze opvang staat hierin vermeld. In de nieuwsbrief staat ook informatie over eventuele veranderingen plaatsvinden met betrekking tot ontwikkelingen in de kinderopvang.

Oudercommissie

LoGé in huis heeft een oudercommissie die bestaat uit ouders van beide locaties. De oudercommissie heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen te behartigen. Ze dient als aanspreekpunt voor ouders en voert overleg met de leiding van LoGé in huis. De oudercommissie vergadert samen, maar de ouders brengen advies uit over de locatie waarop hun kinderen zitten. Minimaal twee maal per jaar vindt er overleg plaats waarin onderwerpen als pedagogisch beleidsplan, (personeels)ontwikkelingen, kwaliteitsborging e.d. besproken worden. De verslagen van de vergadering kunnen per mail opgevraagd worden.

De leden van de oudercommissie zijn:
Gert Jan Peelen, voorzitter: gertjanpeelen@hotmail.com
Maarten Visser, secretaris: maarten@panderconsultancy.nl
Jantine Methorst, lid: jantinemethorst@hotmail.com
Judith Plantinga, lid: cjplantinga@gmail.com
Monica Werkman, lid: monicavheek@gmail.com
Mariska Blaauwendraat, lid: Maris.ka_@hotmail.com

Klachtenregeling

Uiteraard lossen wij eventuele klachten van ouders het liefst samen op. Door een goede onderlinge band op te bouwen verwachten wij dat iedere ouder in alle openheid meldt aan de leiding van LoGé in huis wanneer er iets is gebeurd wat een klacht kan opleveren. Voor de afhandeling van een klacht hebben wij een interne klachtenregeling opgesteld.


Indien we het niet samen kunnen oplossen volgen we de klachtenprocedure van de Geschillencommissie. Informatie met betrekking tot de Geschillencommissie kunt u vinden op onderstaande website.